Algemene voorwaarden

Back on Track Deventer
Ceintuurbaan 5
KvK.nr. 84994908
Btw.id; NL004041881B84
7413DA Deventer

Wij adviseren u deze voorwaarden goed te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten/plichten.

Artikel 1 – Definities

BOTD: Back on Track Deventer
Klant: Degeen die persoonlijk of als organisatie een product of dienst afneemt van BOTD
Product: Boek ‘A Dutch Cricket Life’
Dienst: Crickettraining/clinic of ondersteuning kind met schoolzaken

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen klant en BOTD.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig als ze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
BOTD is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Inhoudelijke wijzigingen zijn van kracht een (1) maand na bekendmaking.
Wijzigingen hebben geen effect op lopende overeenkomsten.

Artikel 3 – prijs

De prijs van het boek is E. 34,50 inclusief BTW.
De prijs voor verleende diensten is afhankelijk van tijd en bijkomende(reis).kosten.

Artikel 4 – levering

De levertijd van het boek is 3 tot 4 werkdagen. 
Overschrijding geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5 – reclame

Indien een koper van een boek alsnog wil afzien van koop dan dient het boek in de oorspronkelijke verpakking en onbeschadigd te worden teruggezonden.

Verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 6 – betaling

De prijs voor het boek wordt voor verzending betaald.
De overeengekomen prijs voor diensten dient binnen 15 dagen na levering van de dienst te worden betaald.
Bij overschrijding van deze termijn heeft BOTD het wettelijk recht de rekening te verhogen met 1% rente per maand.
Mocht er na herinnering nog niet betaald zijn dan komen er 25 euro aan administratiekosten bovenop.

Artikel 7 – overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft BOTD het recht, ingeval van overmacht, om naar eigen keuze bestellingen op te schorten evenals te leveren diensten.
Zonder rechterlijke tussenkomst kan BOTD overeenkomsten ontbinden door de koper/afnemer eea schriftelijk mede te delen.

Artikel 8 – uitsluiting precedentwerking

Indien gedurende korte of langere termijn al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan laat dan onverlet het recht voor BOTD om alsnog directe/strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen.

Artikel 9 – Nederlands recht

Op overeenkomsten gesloten tussen BOTD en koper/afnemer is uitsluitend nederlands recht van toepassing.